PrivaZorg Zeeuws Vlaanderen 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Privacybeleid van PrivaZorg BV

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Uw privacy en de veiligheid van uw gegevens staan bij ons voorop. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van ons privacybeleid, laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u cliënt bij PrivaZorg bent, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Naast dit privacybeleid kent PrivaZorg BV een Privacyreglement waarin ook de onderwerpen uit dit privacybeleid uitgebreider worden toegelicht. Dit Privacyreglement kunt u vinden via onze website of opvragen bij uw PrivaZorg steunpunt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

PrivaZorg BV verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van de diensten van PrivaZorg BV. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PrivaZorg BV of die van een derde partij, onder verantwoordelijkheid van PrivaZorg BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. PrivaZorg BV voldoet hierbij aan de eisen die gesteld worden in de landelijke norm voor Informatieveiligheid in de zorg (NEN-7510) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt PrivaZorg BV?

De volgende persoonsgegevens worden o.a. verwerkt:

  • Uw personalia (zoals naam- en adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat)
  • Uw contactgegevens (telefoonnummer en / of e-mailadres)
  • Eventueel personalia van een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde
  • Eventueel­ gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij, ­ gegevens betreffende zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstelling
  • Zorggegevens: dit zijn gegevens die direct of indirect betrekking hebben op de zorgverlening als onderdeel van onze diensten, zoals medische gegevens en rapportages

Waarom PrivaZorg BV deze gegevens nodig heeft

PrivaZorg BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen dienst. Wilt u exact weten welke persoonsgegevens van u worden vastgelegd, neemt u dan contact op met uw PrivaZorg steunpunt.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

PrivaZorg BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd dan worden uw gegevens maximaal één jaar bewaard tenzij de wet dit anders voorschrijft.

Worden uw gegevens gedeeld?

PrivaZorg BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u zelf wilt dat PrivaZorg BV uw persoonsgegevens deelt met een derde, bijvoorbeeld een familielid, dan moet u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan PrivaZorg BV verlenen.
Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierbij is PrivaZorg BV gebonden aan wettelijke verplichtingen waardoor mogelijk niet ieder verzoek gehonoreerd kan worden. In ons Privacyreglement Cliënten leest u hoe u een dergelijk verzoek kunt indienen. PrivaZorg verstrekt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Beveiliging van uw gegevens

PrivaZorg BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw PrivaZorg steunpunt of direct met PrivaZorg BV.

Veranderingen in het privacybeleid

Eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De laatste versie publiceren wij altijd op onze website.

Vragen en opmerkingen

We controleren regelmatig zelf of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met uw PrivaZorg steunpunt of direct met PrivaZorg BV. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het contactformulier op onze website www.privazorg.nl

PrivaZorg BV
Hardwareweg 14
3821 BM  Amersfoort
033 455 67 62
info@privazorg.nl